OBCHODNÍ PODMÍNKY PŮJČOVNY SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ SPORT ŘEZÁČ

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na jedné straně a nájemce na straně
druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení sportovního vybavení vzniká podpisem souhlasu
s těmito podmínkami a řídí jimi.


Pro výpůjčku je nutné, aby nájemce:
- byl starší 18 let,
- předložil platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas či řidičský průkaz),
- složil jistinu (u materiálu, kde se jistina vyžaduje) ve výši stanovené půjčovnou.

 

 1. Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu pouze k účelu, pro který je materiál určen, a to obvyklým způsobem, dodržovat návody k používání předmětu nájmu a pokyny
  pronajímatele.

 2. Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození či zašpinění neprodleně ohlásit pronajímateli. Ten je povinen jej zapsat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 3. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození
  vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.

 4. Lhůta pronájmu je uvedena ve smlouvě o zapůjčení vybavení a je závazná. V případě, že nájemce potřebuje zapůjčený materiál delší dobu než je doba uvedená ve smlouvě, je povinen informovat o tom pronajímatele před uplynutím sjednané doby a po dohodě smlouvu o zapůjčení prodloužit (telefonicky, emailem).

 5. Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.

 6. V případě nedodržení sjednané doby vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit
  pronajímateli sazbu dle ceníku za každý započatý den prodlení, a to až do jeho vrácení.

 7. V případě poškození či ztráty zapůjčeného materiálu je nájemce povinen uhradit škodu takto vzniklou a to buď ve výši opravy, nebo ve výši hodnoty zapůjčeného materiálu.
 8. V případě defektu zapůjčeného vybavení (např. píchnutá duše) nejsme z kapacitních důvodů povinni vyzvednout poškozené či nepojízdné vybavení. Pokud k defektu během užívání dojde, je zákazník (nájemce) povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit v půjčovně (telefonicky) a zároveň na své náklady doručit zapůjčené vybavení zpět do půjčovny.

  - Dle vlastního uvážení si zákazník (nájemce) 50 Kč může zapůjčit servisní balíček obsahující náhradní duši, lepení (samolepící záplaty) a pumpičku.

  - V případě volné kapacity a pouze po předchozí domluvě se vynasnažíme vyzvednout na (autem) přístupném místě nepojízdné vybavení. Tato služba je zpoplatněna sazbou 17 Kč/km a zároveň je potřeba uhradit náklady spojené s opravou (materiál + práce).  

 9. V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného materiálu uhradí nájemce hodnotu daného vybavení. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení či ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže.

 10. Cena zapůjčeného materiálu je dána Ceníkem půjčovny Sport Řezáč
  platným k datu výpůjčky. Úhrada nájemného, pokud nebylo zaplaceno s objednávkou, se provádí před započetím výpůjčky, ne po vrácení zapůjčeného materiálu.

 11. Pronajímatel je oprávněn při půjčení požadovat jistinu podle množství a druhu
  půjčovaného materiálu. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání materiálu a jeho následné kontrole, a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a porušen tento Půjčovní řád.

 12. Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Před výpůjčkou si materiál zkontroluje a převzetím souhlasí s jeho technickým i vizuálním stavem. Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb.

 13. Pokud zapůjčené vybavení nebude vráceno ve stejném stavu, než v jakém
  bylo zapůjčeno, bude po nájemci požadováno:

- 100,- Kč za každé špinavé nebo nevysušené vybavení (nevysušené vyjma lyžařského,
běžkařského a SNB vybavení)
- cena opravy v případě poškození materiálu dle platného ceníku oprav (a to včetně píchnuté
duše)
- plná cena zapůjčeného vybavení, pokud bude materiál ztracen, zcizen nebo úplně znehodnocen.

V případě porušení tohoto Půjčovního řádu ze strany nájemce má pronajímatel právo ukončit jednostranně výpůjčku dnem, kdy zjistí toto porušení.


Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré
zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.


Nájemce podpisem Smlouvy o nájmu (sportovního vybavení) souhlasí s obchodními podmínkami (půjčovním řádem). 


Obecné podmínky rezervace vybavení
- Potvrzené rezervace jsou pro klienta závazné a půjčovna Sport Řezáč má právo si
účtovat stornopoplatek ve výši 50% z celkové ceny výpůjčky při zrušení rezervace méně jak
24 hodin před uskutečněním plnění.
- Po potvrzení rezervace zapůjčí půjčovna Sport Řezáč klientovi objednané vybavení.
- Klient zodpovídá za vypůjčené a převzaté vybavení a dále se zavazuje k jeho užívání
výhradně způsobem, ke kterému je určeno.
- Půjčovna Sport Řezáč si vyhrazuje právo zrušit Klientovi potvrzenou rezervaci z
důvodů vyšší moci (např. nevhodné počasí) či nezpůsobilosti zdravotnímu stavu klienta.

 

Půjčovna&Sport Řezáč

Frymbruk 12, 382 79 Frymburk

 • Tel: +420 608 757 095
 • Email: sportrezac@seznam.cz

Sledujte nás na facebooku

© Copyright 2021. Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno společností CAP-NET